Om oss

AVS startade som AV Syd 1986 och vi har legat i framkant av den omvälvande utvecklingen inom lösningar för ljud & bild sedan dess. Med vår långa erfarenhet av installationer och ett stort utbud av högkvalitativa produkter vet vi vad vi pratar om. Om du har frågor eller behöver hjälp att hitta just din lösning för ljud & bild kan du kontakta oss.

AVS: Samma höga kvalitet

AV Syd har bytt namn till AVS, men det är det enda som ändrats. Kvalitetsprodukter, service, utbildning och tekniskt kunnande är fortfarande vad vi levererar. Vi är fortsatt din trygga och kompletta partner inom smart ljud och bild, med högkvalitativa produkter och lösningar samt kunniga installatörer och tekniker. Samtliga medarbetare håller sig ständigt uppdaterade med relevanta certifieringar.

 

 

Stort sortiment

I vårt stora sortiment kan vi hjälpa dig att hitta den lösning du behöver för din ljud- och bildanläggning – allt från enstaka projektorer eller en ersättningssladd till hela videokonferensanläggningar.

 

 

Kunder i näringsliv och offentlig sektor

Bland våra kunder hittar du produktionsbolag, radio och tv, filmare samt organisationer både inom näringslivet och offentliga sektorn över hela landet. AVS har högsta kreditvärdighet (Trippel-A) enligt Soliditet och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

 

Vårt Hållbarhetsarbete

Vår policy när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö är att inom ljud och bild:

 • Erbjuda totallösningar
 • Hålla hög tillgänglighet
 • Ta ansvar för våra leveranser
 • Erbjuda ett brett produktsortiment med fokus på miljön
 • Hålla hög kompetens
 • Vara en totalleverantör

AVS är den trygga leverantören.
Vi åtar oss att följa lagar, minska miljöpåverkan, skapa rätt förutsättningar för medarbetarna och ständigt förbättra våra tjänster och arbetssätt.

Hållbarhet för AVS

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är att verksamheten ska bedrivas på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt, och vi arbetar systematiskt med frågor som rör säkerhet, jämställdhet och hälsa för våra medarbetare, arbetsmiljön och påverkan på vår omvärld. Vårt hållbarhetsarbete utgår från de målsättningar som utarbetats inom ramen för vårt ledningssystem, som är certifierat av ackrediterad tredje part enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vårt hållbarhetsarbete är uppbyggt kring tre fokusområden:

 • Vår egen verksamhet ska bedrivas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt
 • Vi ska arbeta för att driva på hållbarhetsfrågorna inom vår leverantörskedja
 • Vi ska uppfylla våra kunders behov på ett resurssmart sätt och underlätta för dem att göra hållbara val av produkter och tjänster

Detta utgör grunden i vårt bidrag till Agenda 2030 och de Globala målen.

Hållbar verksamhet – vårt eget arbete

Som ett av de ledande företagen inom ljud- och bildprodukter i Sverige har vi ett stort ansvar att förse våra kunder med bästa möjliga rådgivning avseende installationer och produkter men självklart också att bedriva vår egen verksamhet på ett ansvarfullt och hållbart sätt.
Vi har sammanfattat våra förväntningar för verksamheten i en uppförandekod som omfattar alla medarbetare på företaget. Du kan läsa uppförandekoden i sin helhet här. (länka till uppförandekod för medarbetare)

Miljö

I vår egen verksamhet arbetar vi kontinuerligt för att minska våra egna utsläpp. Vi ställer miljökrav på transporter, strävar ständigt efter att använda transporter på ett effektivt sätt och våra egna tekniker använder fordon med hög miljöklassning. Våra transportbilar är av klass Euro 6, och vi bevakar marknaden för att kunna byta till eldrivna fordon för transporter så snart det är möjligt. Redan idag håller vi på att byta ut våra tjänstebilar till plug-in hybrider. På vår fastighet i Malmö har vi installerat solceller som just nu producerar ca 16 000 kWh grön el per år, och inom vår egen verksamhet förespråkar vi (såklart!) videokonferenser för samarbete för att hålla nere resandet och därmed utsläppen.

Vår logistikavdelning bedriver ett fortlöpande arbete med implementering av miljötänk i den vardagliga verksamheten. Vi återvinner packmaterial från ankommande gods, såsom plast och kartonger, och har på så sätt sedan lång tid tillbaka varit självförsörjande inom vår distributionskanal. Numera behöver inget packmaterial eller kartonger inhandlas – det sparar både miljö och ekonomi! Arbetet med att sortera wellpapp, kontorspapper, elektronik och metall fortgår löpande, och genom det minimerar vi också antalet tömningar av samlingskärl. Vår samarbetspartner inom avfallshantering är ISO-certifierad.

Vi har ett pågående arbete för att öka miljömedvetenheten hos våra anställda, alltifrån vilka transporter man bör välja till att ta hand om restmaterial vid installationer. Vi utbildar även vår personal i hur man hanterar kemiska ämnen på bäst och mest miljövänliga sätt. Vi arbetar med en kompetenstablå och utvecklingsplan för att ständigt höja och utveckla kompetensen hos vår personal för att möta de krav och behov som finns hos våra kunder och hålla oss uppdaterade kring den tekniska utvecklingen som sker inom ljud- och bildprodukter. Vi arbetar för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare och ständigt förbättra våra tjänster, arbetssätt och ledningssystem.

Arbetsmiljö, jämställdhet och kompetens

Vi ska sörja för god arbetsmiljö ur fysisk, psykisk och social synvinkel och arbetar ständigt för att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare för alla medarbetare och att erbjuda en attraktiv arbetsplats genomsyrad av våra kärnvärden ärlighet, respekt och tillit. Våra kärnvärden är vägledande för hela vår verksamhet, både för hur vi som företag och våra medarbetare förväntas agera i olika situationer. Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans och ingen form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. På AVS råder självklart nolltolerans mot all form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, kön eller ålder. Vi jobbar aktivt för likabehandling och för att öka mångfalden och jämställdheten i vår verksamhet. AVS ser jämställdhet som någonting självklart, som ska genomsyra hela verksamheten. Företaget verkar därför för att verksamheten ska vara neutral och att kvinnors och mäns resurser alltid skall tas tillvara inom alla områden.

Vi arbetar med en kompetenstablå och utvecklingsplan för att ständigt höja och utveckla kompetensen hos vår personal för att kunna möta våra kunders krav och behov och hålla oss uppdaterade inom den tekniska utveckling som sker inom ljud- och bildprodukter, samt även deras miljö- och hållbarhetsprestanda. Utöver tekniska utbildningar fokuserade på produkter genomförs även utbildningar inom miljörådgivning, mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Vi arbetar kontinuerligt för att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare och på så sätt ständigt förbättra våra tjänster, arbetssätt och därmed vårt ledningssystem.

Hållbar värdekedja – produktion & arbetsförhållanden

Som leverantör av ett stort sortiment av ljud- och bildprodukter ingår vi i en stor, komplex global värdekedja som har flertalet utmaningar framför sig för att vara med och skapa vårt framtida hållbara samhälle. Man brukar tala om produktens fotavtryck – vad har den här produkten ”kostat” i fråga om material, energi eller klimatpåverkan? Och under vilka arbetsförhållanden har den producerats?

Utmaningar i leverantörskedjorna

Skärmar, projektorer, surfplattor och den digitala infrastrukturen som krävs för att använda tekniken består idag oftast till stor del av jungfruliga (ej återvunna) material, och det förekommer också att de innehåller så kallade sällsynta jordartsmetaller och konfliktmineraler. Utvinningen och bearbetningen av dessa kan orsaka stor negativ miljöpåverkan och det förekommer också dåliga arbetsförhållanden som i vissa fall även bidrar till brott mot mänskliga rättigheter. När det gäller vissa mineraler kan försäljning ge finansiellt stöd till väpnade konflikter. Dessa kallas för konfliktmineraler och dit hör guld, tantal, tenn och volfram.

För att främja ansvarsfull import av mineral har EU infört en ny konfliktmineralförordning (the Conflict Minerals Regulation), som syftar till att öka spårbarheten i leverantörsledet och sätta stopp för illegal brytning och brott mot mänskliga rättigheter. Förordningen börjar tillämpas på import av konfliktmineral den 1 januari 2021, och kommer förhoppningsvis underlätta och driva på branschens arbete för att mineral kan anskaffas på ett ansvarsfullt sätt.

Ljud- och bildprodukter innehåller också en stor mängd andra material – såsom plast, metaller och kemikalier av olika slag, vars framställning också kräver mycket resurser, men framförallt så är de allra flesta materialen en ändlig resurs. Därför är det så viktigt att vi inte låter dessa värdefulla material gå till spillo, utan återbrukar och återvinner dem så länge som möjligt. Längre ner på sidan berättar vi mer om hur du kan se till att dina produkter får ett så långt liv som möjligt!

Hållbara alternativ

Produktionen av ljud- och bildprodukter sker liksom för de flesta IT-produkter ofta i så kallade högriskländer sett till arbetsvillkor, och i delar av världen som till stor del försörjs med fossil energi. Alla dessa områden i produktens första del av livscykeln – från råvaruutvinning till hur den produceras – påverkar hur stort produktens fotavtryck är. Om en produkt ska klassas som hållbar måste den produceras på ett resurssmart sätt under hållbara arbetsförhållanden. Tillsammans med resten av branschen och våra kunder verkar vi för att få fler verkligt hållbara produkter på marknaden, så att vi kan tillgodose våra kunders behov på ett hållbart sätt.

Vad gör vi på AVS?

Samarbete och styrning i vår leverantörskedja

Ett av våra övergripande mål i verksamheten är att kunna erbjuda ett brett produktsortiment med fokus på miljön. Därför verkar vi kontinuerligt för att kunna erbjuda produkter som framställts på ett hållbart sätt, både sett till de resurser som används och arbetssituationen för människorna som producerar dem. Våra produkter innehåller många komponenter och material, och leverantörskedjorna är ofta långa, varför det ofta är svårt att få total insyn i varje led av produktionen. Tillsammans med våra leverantörer jobbar vi aktivt med att påverka hela vår leverantörskedja och lyfta hållbarhetsperspektivet i alla led.

AVS ställer sig bakom FN-initiativet Global Compact, vilket innebär att vi ska verka för att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, arbeta för en bättre miljö och bekämpande av korruption. Principerna i Global Compact utgör grunden i AVS uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden ställer tydliga krav på leverantörerna att leva upp till samma standard som vi själva inom alla områden som rör socialt och miljömässigt ansvar. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners respekterar uppförandekoden och gör sitt yttersta för att leva upp till kraven, både inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Att minimera riskerna i hela leverantörsledet är ett kontinuerligt arbete, och vi gör regelbundet utvärderingar och riskbedömningar av våra kritiska leverantörer för att öka styrningen och transparensen i vår värdekedja.

AVS Uppförandekod accepteras via AVS leverantörsintyg som leverantörer och partners ska fylla i för att bli godkända. Uppförandekoden i sin helhet kan du läsa mer om under ”Uppförandekod för leverantörer”.

Hållbarhetsmärkta produkter

Vi vill hjälpa våra kunder att välja mer hållbar AV-utrustning, och strävar därför efter att tydligt framhäva och marknadsföra hållbarhetsmärkta produkter på vår hemsida så att det ska bli enklare att göra bättre val. Vi erbjuder bland annat ett flertal produkter som är TCO-certifierade, en världsledande hållbarhetscertifiering för IT-produkter, som hjälper dig att göra ansvarsfulla produktval som driver på industrin i en hållbar riktning.

TCO-certifieringen innehåller sociala och miljömässiga krav ur ett livscykelperspektiv, bland annat avseende socialt ansvar i tillverkningen, materialanvändning, garantier och tillgänglighet av reservdelar, användarsäkerhet och återvinning. TCO Certified-märkningen finns för bildskärmar, bärbara datorer, smartphones, tablets, allt-i-ett-datorer, stationära datorer, projektorer och headsets.

Vi erbjuder också produkter som är certifierade enligt märkningarna Energy star, en märkning som visar att en produkt lever upp till krav på energieffektivitet, och märkningen EPEAT från The Green Electronics Council som också beaktar en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. EPEAT-märkningen finns för datorer, skärmar och skrivare. För skrivare, patroner och papper har vi även Svanenmärkta och EU- ecolabel certifierade produkter, samt produkter märkta med den Blå Ängeln, vilket är Tysklands motsvarighet till den nordiska Svanenmärkningen.

Hållbar användning av AV-produkter – cirkulärt & energieffektivt

Vårt ansvar och ambition sträcker sig längre än vår egen verksamhet. Våra produkter har stor potential att skapa hållbara värden genom att öka förutsättningarna för både samarbeten, inlärning, effektiv kommunikation och skapa sammanhållning mellan människor, utan att vi behöver resa och förbruka bränslen. Genom att hjälpa våra kunder att hitta och installera rätt ljud- och bildteknik utifrån deras behov, ge stöd och service i hur utrustningen används på smartast sätt och ta ansvar för våra produkter och tjänster under hela dess livscykel försöker vi vara med och bygga ett hållbart samhälle. Vi hoppas att du vill vara med och göra vad du kan, för det är bara tillsammans som vi kan nå framgång!

Klimatpåverkan från användning av AV-produkter

Användningen av ljud- och bildprodukter och tjänster ger upphov till klimatpåverkan på grund av elektriciteten som behövs för att driva både själva produkterna och att upprätthålla datatrafiken. Två saker påverkar hur stor påverkan blir, produktens energieffektivitet och hur elektriciteten som används i systemet är producerad. I Sverige ser det bättre ut än i många andra länder när det gäller klimatpåverkan från elproduktion, men en stor del av den elektricitet som används för överföring av data produceras i andra länder.

Trots att digitala tekniker och produkter blir mer och mer energieffektiva, så ökar användandet i sådan takt att energianvändningen inom IT-sektorn totalt sett ökar. Det innebär att de också står för en allt större andel av klimatpåverkande utsläpp. Som användare av ljud- och bildprodukter är det därför viktigt att tänka på att de produkter man väljer att köpa in faktiskt matchar ens behov, att produkterna används så länge som möjligt och att de kan återbrukas av någon annan när de inte längre fyller önskad funktion – eller uppgraderas så att de gör det. Här är vi gärna med våra kunder hela vägen och coachar och utbildar i hur våra produkter används på ett smart sätt!

Förläng livslängden och återvinn sen produkten

En stor utmaning är att många produkter har kort livslängd och är svåra att reparera, har lågt andrahandsvärde och tenderar att bli bortglömda och stående i förråd, eller inte hamnar i rätt händer för ansvarsfull återvinning. För att skapa ett resurseffektivare samhälle kan vi både minska energiförbrukningen och förlänga livslängden på de produkter vi använder, och tillsammans utmana normen att allt måste vara nyproducerat eller gjort av jungfruliga material. Vi vill vara med och skapa förutsättningar för en andrahandsmarknad där återbruk av produkter skapar värde för fler.

Vad gör vi på AVS?

Rätt produkt – rätt använd: Totallösningar med lång livslängd, hög tillgänglighet & service

Vårt mål är att våra kunder ska få rätt produkt för sina behov, och att vi ska vara flexibla och komma på nya lösningar när behoven ändras. Rätt produkt – rätt använd: så skapar vi största möjliga nyttan utifrån de tjänster vi erbjuder.

Vi stöttar våra kunder under hela processen från inköp till installation, användning och återtag (se nedan) för att skapa största möjliga nytta till minsta möjliga resurskostnad. Vi arbetar med totallösningar och kan erbjuda de flesta produkter och lösningar inom ljud och bild, och för att kunna ge våra kunder den lösning som passar dem bäst är vi märkesoberoende. Vi har lång erfarenhet av kompletta ljud- och bildlösningar i klassrum, mötesrum, videokonferensrum, publika miljöer, hörsalar och aulor, studior och vid evenemang.

Vi är måna om en lång livslängd på våra lösningar och erbjuder underhåll och service av utrustningen även efter att garantin har gått ut. För att kunna erbjuda en jämn och hög kvalitet på våra lösningar har vi hög tillgänglighet. Vi har kontor och lager i Malmö, Stockholm och Göteborg och våra erfarna AV-rådgivare täcker hela Sverige för både installation och service. Vår kundtjänst och serviceorganisation är erfaren och står alltid redo att hjälpa våra kunder.

Vår enkla och säkra återtagstjänst: Cirkulär hantering av er IT-utrustning

Då vårt mål är att leverera välfungerande helhetslösningar inom smart ljud och bild till våra kunder, innebär det också att vi tar ansvar för helheten av våra produkters livscykel. För att utnyttja befintliga resurser på bästa sätt och bidra till övergången till en mer cirkulär ekonomi vill vi självklart att våra produkter ska kunna nyttjas så länge som möjligt. Därför har vi tillsammans med vår samarbetspartner GIAB, som är specialister på rekonditionering av produkter och återbruk, utformat en tjänst för återtag och återanvändning av uttjänt IT-utrustning. Syftet är att vill vi bidra till att förenkla, skapa kontroll och resurseffektivisera hela IT-hanteringen för våra kunder.

Tjänsten innebär att vi, i samband med leverans och uppsättning av ny utrustning till er verksamhet, monterar ner den gamla. Vi förmedlar produkterna vidare till GIAB i Staffanstorp, som inventerar, avidentifierar och raderar all data, rekonditionerar det som behövs och uppgraderar produkterna. Produkterna med andrahandsvärde läggs sedan ut till försäljning och kommer så småningom till användning på nytt. På så sätt kan vi förlänga livet på funktionsdugliga enheter, och undvika nyproduktion av produkter och den stora resurskostnad det innebär. Väljer du till exempel en återbrukad skärm istället för en ny besparar du atmosfären ca 500 kg koldioxid!* Om vi alla behandlar vår IT-utrustning som den värdefulla resurs den är, även när den har några år på nacken, kan vi med relativt enkla medel minska utsläppen och använda våra resurser smartare. Det är en win-win-win för alla inblandade, och alla kan bidra! Ju fler som både lämnar in till och efterfrågar ”ny” utrustning på återbruksmarknaden – desto snabbare bidrar vi till omställningen och får den cirkulära ekonomins hjul att börja snurra på riktigt.

Andrahandsförsäljningen av de produkter som GIAB rekonditionerat sker endast inom Skandinavien, detta för att minska risken för att produkterna exporteras illegalt som e-skrot. För produkter som inte går att reparera eller uppgradera sparas reservdelar och övrigt material skickas till ansvarsfulla återvinningsaktörer.

GIAB säkerställer att alla produkter raderas på minnesmedia genom programvara från BLANCCO, vilket är världens främsta erkända verktyg för dataradering av IT-produkter. För varje minnesmedia erhålls ett intyg på att radering har utförts, på så sätt kan vi garantera att all information har raderats oåterkalleligt. GIAB är sedan år 2015 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Genom det här samarbetet vill vi vara med och utöka marknaden för cirkulära produktflöden och uppmuntra cirkulär konsumtion. På så sätt hjälps vi alla åt att reducera avfall, minimera klimatpåverkan och optimera resursanvändningen.

Hur kan du som kund vara med och bidra?

När man står inför att investera i AV-produkter eller helhetslösningar för ljud-och bildkommunikation är det viktigt att först noga utreda sina behov, för att vi sedan ska kunna hjälpa till med att ta fram den smartaste lösningen – den som på mest resurseffektivt sätt fyller den önskade funktionen. Därför erbjuder vi alltid våra kunder en konsultation och inventering av deras behov för att säkerställa att våra lösningar uppfyller dem.

I och med den höga resurskostnaden i fråga om material och energi för att producera nya produkter är det viktigt att de produkter man väljer att införskaffa används klokt och effektivt och skapar mesta möjliga nytta.

Här är några tips för smart användning av AV-produkter:

 • Tänk funktion istället för produkt – vilka är våra behov?
 • Skaffa den utrustning som levererar den funktion du behöver, använd den väl, serva den och håll den uppdaterad.
 • Välj om möjligt hållbarhetscertifierade produkter.
 • Välj produkter som har energisparlägen och automatiskt stängs av när de inte används.
 • Efterfråga uppgraderade/återbrukade produkter. När dina behov ändras, lämna in din använda produkt till oss och byt in mot en ny som motsvarar dina nya behov.
 • Datatrafik är också en begränsad resurs – använd den klokt.

Vill du veta mer om hur vi på AVS jobbar med frågor kopplat till hållbarhet är du välkommen att kontakta Mikael Wickström.

 

Malmö, 20 september 2021
Mikael Wickström, VD

Källor:* IVLs produktdatabas: Miljöfördelar med återbruk, 2020

 

Uppförandekod för leverantörer

[Please scroll down for English]

AVS är en komplett partner inom ljud- och bildprodukter och ett av de ledande företagen i Sverige inom detta område. Vi har därmed ett stort ansvar att förse våra kunder med bästa möjliga rådgivning avseende installationer och produkter samtidigt som vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

AVS ställer sig bakom FN-initiativet Global Compact* vilket innebär att vi ska verka för att främja respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, arbeta för en bättre miljö och bekämpande av korruption. Principerna i Global Compact utgör grunden i AVS uppförandekod för leverantörer. Vi förväntar oss att våra leverantörer och partners respekterar uppförandekoden och gör sitt yttersta för att uppnå nedanstående krav inom den egna organisationen och i leverantörskedjan.

Uppförandekoden accepteras via AVS leverantörsintyg som leverantörer och partners ska fylla i för att bli godkända.

Malmö, 1 september 2018

Mikael Wickström, VD

*Global Compact bygger på ILO:s åtta kärnkonventioner om arbets- och anställningsvillkor (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182) samt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention (artikel 32) och FN:s konvention mot korruption.

 

Krav på leverantörer


Regelefterlevnad

Att säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av relevanta legala krav utgör grunden för efterlevnad av uppförandekoden. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska vara uppdaterade om, och följa, tillämpliga inter-nationella förordningar och konventioner samt regional och nationell lagstiftning i de länder där de bedriver affärsverksamhet.

Respekt för mänskliga rättigheter
Leverantörer har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan. Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till kränkningar av mänskliga rättigheter. Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Arbetstagaren som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas. Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.

Inget barnarbete, slaveri eller tvångsarbete
I enlighet med Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner får våra leverantörer inte delta i, eller dra nytta av användningen av barnarbete, slaveri eller någon annan form av tvångsarbete.

Ingen diskriminering eller trakasserier
Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, graviditet, religion, socialt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter eller sexuell orientering får inte förekomma. Inga arbetstagare får utsättas för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning.

Arbetstider och ersättningar
Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo. Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget fall betala mindre än den nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna och eventuell övertid ska ersättas i enlighet med lag och praxis.

Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
Leverantören förväntas erkänna och respektera sina anställdas rätt till föreningsfrihet och rätt att förhandla kollektivt enligt vad som stadgas i gällande lagar och ILO:s konventioner.

Miljö
Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer.

Antikorruption och affärsetiska krav
AVS accepterar inte någon form av korruption. Vi kräver att våra leverantörer bedriver sin verksamhet i enlighet med gällande mutlagstiftning och har noggranna rutiner för bokföring och redovisning. Personal som arbetar med inköp och försäljning bör ha fått utbildning kring förebyggande av korruption. Vi accepterar inte att våra leverantörer erbjuder eller tar emot mutor, eller på annat vis söker utöva någon form av otillbörlig påverkan i sina affärsrelationer.

Konfliktområden
Leverantören måste säkerställa att inga affärer görs som på något vis stödjer krig, konflikter, droghandel eller slavhandel. Detta innefattar även användandet av konfliktmineraler.

LEDNINGSSYSTEM

Riskbedömning, implementerade policyer, processer och rutiner, tydligt kommunicerade roller och ansvar, relevant utbildning och instruktioner, upprättande och utvärdering av mål, tillsammans med fungerande kontrollsystem, ligger till grund för ett framgångsrikt införande av uppförandekoden. Vi förväntar oss att våra leverantörer ska sträva efter ständiga förbättringar vilket förutsätter att verksamheten drivs med hjälp av ledningssystem och i enlighet med standarder som rör de områden som beskrivs i uppförandekoden.

EFTERLEVNAD OCH KONTROLL

Alla affärsrelationer mellan AVS och våra leverantörer måste baseras på ärlighet, tillit och samarbete. Genom att acceptera uppförandekoden förbinder sig leverantören att säkerställa implementering av dessa krav inom den egna verksamheten samt mot sina underleverantörer och partners. Det åligger även leverantören att utvärdera, riskbedöma och kontrollera sin leverantörskedja och att samla in relevant information om leverantörskedjans efterlevnad.

AVS förbehåller sig rätten att göra revisioner för att försäkra sig om att uppförandekoden efterlevs. Sådana inspektioner kan även genomföras av en oberoende tredje part. Avvikelser som upptäcks vid revisioner måste åtgärdas så snart som möjligt. Vi uppmuntrar även till samarbete med våra leverantörer och deltar gärna i att hitta konstruktiva lösningar som rör uppförandekoden och andra frågor som rör hållbarhet.

Överträdelser av uppförandekoden kommer att orsaka negativ inverkan på affärsrelationen med AVS, inklusive, men inte begränsat till, risken för uppsägning av avtalet.

AVVIKELSER OCH KLAGOMÅL

Leverantören åtar sig att säkerställa att system för att rapportera och hantera avvikelser mot de grundläggande villkoren finns implementerat i den egna verksamheten och i leverantörskedjan. Om det förekommer avvikelser mot denna uppförandekod, uppmanas leverantörens medarbetare att rapportera avvikelserna till AVS. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Här kan du som vill vara helt anonym rapportera in avvikelser till AVS.

Supplier code of conduct

AVS is a complete partner for Audiovisual products and one of the leading companies in Sweden in this field. This means we have a great responsibility to provide our customers with the best possible guidance regarding installations and products. Accordingly, we want to ensure that the goods and services purchased are produced under sustainable and responsible conditions.

AVS supports the United Nations Global Compact initiative*, which means that we will work to promote respect for human rights, good working conditions, environmental protection and combat corruption. The principles of the Global Compact form the basis of AVS’s Supplier Code of Conduct. We expect our suppliers and partners to respect the Code of Conduct and that they, within their own organization and supply chain, do their outmost to attain the requirements stated below.

Suppliers and partners must commit to this Code of Conduct to be approved. The commitment is stated when signing AVS’s Supplier Statement.

Malmö, September the 1st 2018

Mikael Wickström, CEO

*The Global Compact is based on ILO core conventions on employment and working conditions (29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182), as well as the UN Declaration on Human Rights and the UN Convention on the Rights of the Child, Article 32, and the UN Convention against Corruption.

 

Requirements for suppliers


Legal compliance

Ensuring awareness of and compliance with relevant legal requirements is the basis for compliance with this Code of Conduct. We expect our suppliers to have updated knowledge of, and comply with, relevant international regulations and conventions as well as regional and national laws in the countries where they operate.

Respect for human rights
Suppliers have a responsibility to respect and promote human rights, within their own business as well as in the supply chain. The supplier shall ensure that it does not, directly or indirectly, contribute to violations of human rights. The supplier is expected to have procedures in place to evaluate the risk of contributing to human right violations through their activities.

Health and safety in the work environment
The employee working in the supplier’s operations should be offered a safe and healthy work environment where preventive measures to minimize damage and health risks should be taken. Employees shall be educated on the possible health risks that the work may entail, including fire safety, hazardous work and first aid. The employer shall, as far as possible, provide relevant protective equipment and ensure that health and safety information is easily accessible at the workplace.

No child labour, slavery or forced labour
In accordance with the International Labour Organization’s (ILO) conventions, our suppliers may not participate in, or benefit from, the use of child labour, slavery or any other form of forced labour.

No discrimination or harassment
The supplier shall promote diversity and equal opportunities in its operations. Discrimination on grounds of ethnicity, gender, pregnancy, religion, social origin, nationality, disability, political opinion or sexual orientation may not occur. No employee may be subjected to hash or inhumane treatment, including sexual harassment or any form of mental or physical punishment.

Working hours and compensation
Wages shall be paid directly to the employee at the agreed time and in full. The supplier shall ensure that living wages are paid to the employees, and may in no case pay less than the nationally/locally stated minimum wage. The weekly working hours may not exceed the legal limits and when overtime work is needed, it shall be adequately paid.

Freedom of association and the right to collective bargaining
The supplier is expected to acknowledge and respect the employees’ right to freedom of association and the right to negotiate collectively as stipulated in pertained laws and ILO conventions.

Environment
Suppliers shall conduct their business with respect to the environment and comply with local and national environmental legislation. Trough routines for identifying, measuring and monitoring its environmental impact, the supplier shall work to continuously improve its environmental performance and minimize resource consumption and emissions. The supplier shall strive towards a life cycle perspective regarding the environmental impact from products and services, and shall set environmental requirements for subcontractors.

Anti-corruption and business ethical requirements
AVS does not accept any form of corruption. We require our suppliers to conduct their business in accordance with applicable bribery legislation and to apply thorough accounting procedures. Relevant training for sales and purchasing employees is recommended. We do not accept that our suppliers offer or receive bribes, or in other ways seek to exert any kind of undue influence in their business relations.

Conflict zones
The supplier must ensure that no business is done which in any way supports war, conflict, drug trade or slave trade. This also includes the use of conflict minerals.

Management system

Risk assessment, implemented policies, processes and procedures, clearly communicated roles and responsibilities, relevant education and instructions, goal establishment and evaluation, along with effective control systems form the foundation of a successful implementation of the Code of Conduct. We expect our suppliers to strive for continuous improvement, which implies that operations are run using management systems and in accordance with standards relating to the areas described in the Code of Conduct.

Compliance and control

All business relationships between AVS and our suppliers must be based on honesty, trust and cooperation. By accepting this Code of Conduct, the supplier undertakes to ensure implementation of these requirements within its own operations as well as for its subcontractors and partners. It is also the suppliers’ responsibility to evaluate, make risk assessments and control its own supply chain and to collect relevant information about the compliance throughout the supply chain.
AVS reserve the right to make audits to ensure the compliance with this Code of Conduct. Such audits may also be carried out by an independent third party. Deviations detected during audits must be adjusted as soon as possible. We also wish to cooperate with our suppliers in finding constructive solutions to issues related to sustainable business, whether related specifically to this Code of Conduct or not.
Failure to comply with the requirements stated in this Code of Conduct will adversely affect the business relationship with AVS, including but not limited to the risk of termination of the contract.

Deviations and complaints

The supplier undertakes to ensure that systems for reporting and managing deviations from the conditions described in this Code of Conduct are implemented in their own operations and in the supply chain. In the event of deviations from this Code of Conduct or other similar complaints, the supplier’s employees are encouraged to report the deviations to AVS. The information will be treated confidentially.

You who want to be completely anonymous can report deviations AVS here.

Uppförandekod för medarbetare

AVS är en komplett partner inom ljud- och bildprodukter och ett av de ledande företagen i Sverige inom detta område. Vi har därmed ett stort ansvar att förse våra kunder med bästa möjliga rådgivning avseende installationer och produkter samtidigt som vi bedriver vår egen verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi har sammanfattat våra förväntningar för verksamheten i en uppförandekod som omfattar alla medarbetare på företaget.

Vår uppförandekod bygger på våra kärnvärden; ärlighet, respekt och tillit och är vägledande för hur vi som företag och våra medarbetare förväntas agera i olika situationer. Vi arbetar systematiskt med frågor avseende jämställdhet, arbetsmiljö och miljö och har antagit en gemensam policy inom dessa områden. För att tydliggöra våra förväntningar på våra medarbetare har förevarande uppförandekod tagits fram. Uppförandekoden beskriver de riktlinjer vi alla bör sträva efter att följa och ger oss praktisk vägledning i vårt dagliga arbete och affärsbeslut.

Varje medarbetare ansvarar för att följa uppförandekoden och uppmanas att rapportera eventuella överträdelser till närmsta chef.

Uppförandekoden har antagits av företagets ledning och kommer att ses över årligen för att på så sätt se till att den är anpassad till både omvärldens krav och förväntningar samt utvecklingen av vår egen organisation och affärsverksamhet. Uppförandekoden uppdateras vid behov.

Malmö, 1 september 2018

Mikael Wickström, VD

 

Våra riktlinjer
Vi strävar efter att vara en konkurrenskraftig, respekterad och betrodd partner inom ljud- och bildprodukter. Kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter ska känna sig trygga i vad AVS står för, och veta vad de kan förvänta sig i kontakten med oss.

Vår uppförandekod tydliggör hur vi som företag och våra medarbetare ska agera för att bedriva verksamheten på ett etiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt. Vårt miljöarbete utgår från de målsättningar som utarbetats inom ramen för företagets miljöledningssystem. Utgångspunkten är att verksamheten ska bedrivas i enlighet med relevanta lagkrav och med minsta möjliga negativa påverkan på miljön för att bidra till en varaktig och hållbar utveckling.

AVS ska aktivt motarbeta all form av korruption, inklusive utpressning och bestickning och främja öppenhet och de anställdas medvetenhet i dessa frågor. Våra överenskommelser med kunder och leverantörer, i vårt fall ofta juridisk person, omfattas av sekretess. Bara den som behöver ha tillgång till uppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag ska ta del av sådana uppgifter och de ska hanteras konfidentiellt.

Våra kunder
Inom AVS ska vi samverka för att skapa nytta för våra kunder. Vi ska ta oss tid att förstå kundernas önskemål och agera med respekt och förståelse. I kontakter med kunder måste vi alltid vara välinformerade om kundernas situation för att kunna hitta de rätta lösningarna. Alla kunder är viktiga och förtjänar ett gott bemötande, och vi ska alltid göra vårt bästa för att hjälpa våra kunder.

Våra anställda
Vi strävar efter att vara en bra arbetsgivare för alla medarbetare och att erbjuda en attraktiv arbetsplats genomsyrad av våra kärnvärden. Vår företagskultur och vårt uppträdande ska präglas av tolerans. Ingen form av kränkande eller nedsättande beteende accepteras. På AVS råder nolltolerans mot all form av diskriminering på grund av exempelvis etniskt ursprung, nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, kön eller ålder. Vi jobbar aktivt för likabehandling samt för att öka mångfalden och jämställdheten. Vi arbetar för att ständigt förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Vi ska sörja för god arbetsmiljö ur fysisk, psykisk och social synvinkel.

Våra samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter
Vi behåller alltid vårt ansvar gentemot kunder och andra intressenter, även då vi lagt ut ett uppdrag på en underleverantör. Vi svarar alltid inför våra kunder och skyller inte på en underleverantör. När vi hanterar uppdragsavtal måste vi därför försäkra oss om att våra partners tar det ansvar som lagar och andra regler kräver.

Upphandling av produkter och tjänster ska ske enligt vår Uppförandekod för leverantörer. AVS ställer sig bakom FN-initiativet Global Compact vilket innebär att vi ska främja respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor, arbeta för en bättre miljö och bekämpande av korruption. Principerna i Global Compact utgör grunden i vår uppförandekod för leverantörer. Samma krav som ställs på oss avseende hållbarhetsbedömningar ska vi ställa på våra underleverantörer.

 

 

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerheten är den samlade effekten av organisatoriska, administrativa och tekniska åtgärder för att skydda informationen mot de hot den kan utsättas för.

Vårt fokus när det gäller informationssäkerhet är:

 • Säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för kunders information som hanteras inom eller på uppdrag för AVS
 • Säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för våra anställdas information
 • Vi åtar oss att följa lagar och krav och ständigt utveckla vårt ledningssystem för informationssäkerhet

Version: 2.1.2
Datum: 230620
Godkänd av: VD Mikael Wickström
Policyn är senast granskad 230619 av AVS ledning.